คำกล่าวรายงาน ของ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในโอกาสนำผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 22 เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562
คำกล่าวรายงาน(๑) 

ของ 
นายชีพ จุลมนต์ 
ประธานศาลฎีกา 
ในโอกาสนำผู้สำเร็จการอบรม 
หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๒๒ 
เข้ารับวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

กราบเรียน นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

กระผม นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ 
สำนักงานศาลยุติธรรม รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์ มาเป็น 
ประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ ในวันนี้ 

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม 
ได้จัดการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” ให้แก่ผู้บริหาร 
ระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมภาครัฐและเอกชน โดยได้ทำการจัดอบรมมาอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันเป็นการอบรมรุ่นที่ ๒๒ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ และมีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน 
๙๙ คน 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

7
ในโอกาสนี้ กระผมขออนุญาตเบิกผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหาร 
กระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๒๒ จำนวน ๙๐ คน เข้ารับวุฒิบัตรและ 
เข็มวิทยฐานะ พร้อมทั้งขอรับโอวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้สำเร็จการอบรม 
ในลำดับต่อไป(๑) 

(๑) ผู้เข้ารับการอบรมเดินเข้ารับวุฒิบัตรจนครบจำนวนโดยไม่ขานรายชื่อ 

8