คำกล่าวรายงาน ของ นายธเนศ วีระศิริ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพิธีเปิดงานประชุมวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าฮอลล์ 9 ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการ อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
คำกล่าวรายงาน(๑) 

ของ 
นายธเนศ วีระศิริ 
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในพิธีเปิดงานประชุมวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 
ณ บริเวณหน้า ฮอลล์ ๙ ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

กราบเรียน พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

กระผม นายธเนศ วีระศิริ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) คณะกรรมการอำนวยการ และผู้เข้าร่วมงานที่อยู่ ณ ที่นี้
ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
ประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันนี้ กระผมขอรายงานเกี่ยวกับ 
งานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 

งานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติเป็นงานที่จัดขึ้นทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
สนับสนุนให้วิศวกรไทยได้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
และจัดให้มีการแสดงผลงานวิศวกรรมที่ดีเด่นระดับชาติและนานาชาติเพื่อต้องการให้
สาธารณชนได้รับรู้ความสามารถของวิศวกรไทยอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งมี
พัฒนาการก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมในระดับแนวหน้า รวมทั้งจัดให้มีการอภิปรายใน 
หัวข้อที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เช่น การแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมในโครงการ 
ต่าง ๆ ของรัฐรวมทั้งกฎหมายและมาตรฐานใหม่ทางด้านวิศวกรรมที่มีการปรับปรุง 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


310

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษ ในการให้รางวัลประเภทต่างๆ กับนิสิตนักศึกษา 
และผู้สนใจด้านวิศวกรรม กิจกรรมคลินิกช่าง เพื่อให้บริการปรึกษาปัญหาทางวิศวกรรม 
ของบ้านพักอาศัยแก่ประชาชนทั่วไป 

การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ 
ภาคเอกชน สมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี สำหรับการแสดงนิทรรศการนี้
จะเป็นเวทีที่สรรค์สร้างประโยชน์แก่วิศวกรและผู้เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมทุกสาขา 
และที่สำคัญที่สุดคือ เป็นโอกาสอันดีที่จะนำความรู้และคุณค่าที่ได้จากงานนี้ไปใช้
พัฒนาศักยภาพของประเทศ ด้วยการสร้างงานวิศวกรรมของชาติให้เข้มแข็งเพื่อ 
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของประเทศต่อไป 

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผม ขออนุญาตให้ นายทศพร ศรีเอี่ยม 
ประธานจัดงาน เบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเข้ารับโล่ที่ระลึก พร้อมทั้งขอ 
กราบเรียนเชิญท่าน กล่าวเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 
และเยี่ยมชมนิทรรศการ ตามลำดับ 

ขอกราบขอบพระคุณครับ 

311