คำกล่าวรายงาน ของ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในโอกาสนำผู้ทำคุณประโยชน์แก่ศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้ารับเข็มวิทยฐานะ และผู้สำเร็จการศึกษาอบรม หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 เข้ารับประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกล่าวรายงาน(๑) 

ของ 
นายนุรักษ์ มาประณีต 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ในโอกาสนำผู้ทำคุณประโยชน์แก่ศาลรัฐธรรมนูญ 
และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้ารับเข็มวิทยฐานะ 
และผู้สำเร็จการศึกษาอบรม 
หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๕ 
เข้ารับประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ขอกราบเรียน นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี 

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ท่าน 
เป็นผู้แทนพระองค์ มามอบเข็มวิทยฐานะ และประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะ 
ในวันนี้ 

ข้าพเจ้า นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย 
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ และผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย 
รู้สึกปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ข้าพเจ้าขอรายงานการเข้ารับเข็มวิทยฐานะ และประกาศนียบัตรพร้อมเข็ม 
วิทยฐานะในวันนี้ ดังนี้ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

501
๑. ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้ารับ 
เข็มวิทยฐานะ จำนวน ๒ คน 

๒. ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๕ 
จำนวน ๔๘ คน เข้ารับประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะ 

ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอเบิกผู้ทำคุณประโยชน์แก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญเข้ารับเข็มวิทยฐานะ จำนวน ๒ คน ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

๑. ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

และขอเบิกผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย 
รุ่นที่ ๕ จำนวน ๔๘ คน เข้ารับประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะ และขอ 
กราบเรียนเชิญท่านให้โอวาทเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและคณะต่อไป 

502