คำกล่าวรายงาน ของ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ พร้อมเข็มพระปกเกล้า เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2562
คำกล่าวรายงาน(๑) 

ของ 
นายพรเพชร วิชิตชลชัย 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ 
พร้อมเข็มพระปกเกล้า เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า
และประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

กราบเรียน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

กระผม นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะ 
ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า 
คณาจารย์ ผู้บริหาร ผู้เข้ารับประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์พร้อมเข็มพระปกเกล้า 
เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า และ 
นักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า มีความปลื้มปีติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระ 
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทน 
พระองค์ มามอบประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์พร้อมเข็มพระปกเกล้า เข็มกิตติคุณ 
สถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า ในวันนี้ 

กระผมขอรายงานการเข้ารับประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์พร้อมเข็ม 
พระปกเกล้า เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็ม 
พระปกเกล้า ดังนี้ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

111
๑. ผู้เข้ารับประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์พร้อมเข็มพระปกเกล้า ซึ่งเป็น 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศชาติและสถาบันพระปกเกล้า 
อันเป็นที่ประจักษ์ จำนวน ๘ ราย 
๒. ผู้เข้ารับเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์
ต่อสถาบันพระปกเกล้า อันเป็นที่ประจักษ์ จำนวน ๔ ราย 
๓. ผู้เข้ารับประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า รวม ๕ หลักสูตร 
ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาให้แก่สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการการเมือง ข้าราชการระดับสูง 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับบริหาร บุคลากรภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค 
ประชาสังคม และหน่วยงานอื่นของรัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน และผู้บริหาร 
จากองค์กรพัฒนาเอกชน ประกอบด้วย 

๓.๑ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับ 
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๐ จำนวน ๑๑๖ ราย 

๓.๒ หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๖ 
จำนวน ๑๓๗ ราย 

๓.๓ หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง 
รุ่นที่ ๑๕ จำนวน ๑๐๕ ราย 

๓.๔ หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๘ จำนวน ๘๑ ราย 

๓.๕ หลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่๔ จำนวน 
๘๒ ราย 

รวมผู้เข้ารับประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์พร้อมเข็มพระปกเกล้า เข็มกิตติคุณ 
สถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า จำนวน 
๕๓๓ ราย 

ในโอกาสนี้กระผมขอให้ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบัน 
พระปกเกล้า เป็นผู้เบิกกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า กรรมการวิชาการสถาบัน 
พระปกเกล้า และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า เข้ารับมอบตามลำดับ 
รวมทั้งขอน้อมรับโอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคม 
และประเทศชาติสืบไป 

ขอบคุณครับ 

112