คำกล่าวรายงาน ของ นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ กรรมการและเลขานุการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ในโอกาสนำพระภิกษุและสามเณรเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทาน ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562
คำกล่าวรายงาน(๑) 

ของ 
นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ 
กรรมการและเลขานุการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 
ในโอกาสนำพระภิกษุและสามเณรเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทาน 
ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ข้าพเจ้า นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ กรรมการและเลขานุการ โครงการ 
ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสที่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรีเป็นผู้แทน 
พระองค์ เพื่อถวายทุนการศึกษาพระราชทานแด่พระภิกษุและสามเณรในโครงการ 
ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันนี้ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์สืบสานพระราชปณิธาน พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และได้ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ ฯ ชุดใหม่ ซึ่งโครงการทุน 
เล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นโครงการ ฯ ที่สนับสนุนพระภิกษุและสามเณร 
ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน สร้างความร่มเย็นในสังคม ด้วยการที่มี
หลักพุทธธรรมที่ถูกต้องเป็นแกน จรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและ 
ความคิดของประชาชน และพัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจ 
ของประชาชน และให้พระภิกษุและสามเณรมีความสำนึกและเป็นประโยชน์ในสังคมไทย 
เป็นการสนับสนุนพระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบัน 
พระพุทธศาสนาในประเทศ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

54
การนี้ ได้คัดเลือกพระภิกษุและสามเณรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับ 
ทุนการศึกษาพระราชทานในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑๘ รูป เรียบร้อยแล้ว 
และได้กราบทูล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา 
สังฆปริณายก ทราบฝ่าพระบาทแล้ว มีดังนี้ 

๑. ทุนบาลีศึกษาชั้นสูง จำนวน ๓๗ ทุน 
๒. ทุนระดับอุดมศึกษา สาขาพุทธศาสตร์ จำนวน ๖๖ ทุน 
๓. ทุนพระวิปัสสนาจารย์ ซึ่งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เสนอชื่อ 
พระภิกษุและสามเณรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน ๑๕ ทุน 

ประกอบกับในปี ๒๕๖๒ ได้มีพระภิกษุและสามเณรในโครงการ ฯ ได้เรียน 
จบการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์ จำนวน ๑๙๗ รูป 
จึงขอถวายของที่ระลึกจากโครงการฯ ในโอกาสนี้ด้วย 

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยนั้น มีความต้องการที่จะช่วย 
ส่งเสริมการเรียนของคณะสงฆ์ทั้งในด้านพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรม และการ 
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญถาวรยิ่ง ๆ ขึ้นไป สมดั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราช 
ประสงค์สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ที่ได้ตั้งไว้ 

55