คำกล่าวรายงาน ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561
คำกล่าวรายงาน(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๑ 
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

กราบเรียน นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔ 
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะ ความสามารถในการ 
สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัย 
ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล อีกทั้งเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมเพื่อให้ผู้ชมเกิดความรู้
ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่แขนงต่าง ๆ ยิ่งขึ้น โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดการแสดง 
ศิลปกรรมแห่งชาติแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภทจิตรกรรม ประเภท 
ประติมากรรม ประเภทภาพพิมพ์ และประเภทสื่อประสม ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับ 
เงินรางวัล และเหรียญรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ ๑ เหรียญทอง 
อันดับ ๒ เหรียญเงิน และอันดับ ๓ เหรียญทองแดงตามลำดับ โดยได้รับความ 
สนับสนุนการประกวด และการจัดแสดงฯ จากกรมศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
หอศิลป บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
(มหาชน) และบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด 

ในโอกาสนี้ เหล่าผู้บริหาร ผู้สนับสนุน และคณะกรรมการต่างๆ ที่มีส่วนร่วม 
ในการดำเนินงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔ อีกทั้งคณาจารย์ ศิลปิน 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

284

และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ล้วนต่างมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า 
ล้นกระหม่อม ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร 
ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 
ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๑ 

บัดนี้ได้เวลาอันควรแล้ว ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จักได้
แจ้งรายนามผู้สนับสนุน คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินเข้ารับเกียรติบัตร รวมทั้ง 
ศิลปินผู้ได้รับรางวัลเข้ารับประกาศนียบัตร และเหรียญรางวัลตามลำดับ ในโอกาสนี้ 
กราบเรียน นายจิรายุอิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรีผู้แทนพระองค์ เป็นผู้มอบ 
และเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็น 
เกียรติแก่มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปิน และวงการศิลปะสืบไป 

285