คำกล่าวรายงาน ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการเปิดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกล่าวรายงาน(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ในการเปิดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ ๕ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

เรียน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ 

กระผม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพชรบุรี มีความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่สมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ในการเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” 
ครั้งที่ ๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่
เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ เป็นสถาบันชั้นนำในภูมิภาค 
ตะวันตกที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยศาสตร์ของพระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่
สากล มุ่งยกระดับการศึกษาด้วยการพัฒนาบุคลากรและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
สร้างชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความสามัคคี พัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
และพัฒนาคนด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและยกระดับสุขภาวะชุมชน 
เพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยสานพลังประชารัฐ สู่สังคมคุณภาพ มหาวิทยาลัยขับเคลื่อน 
สังคมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเสริมสร้างพลังท้องถิ่นสู่ความมั่นคง และมหาวิทยาลัย 
พันธกิจสัมพันธ์ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

363
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาท ที่ทรงเห็นความสำคัญยิ่งของการศึกษา พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นประจำทุกปี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเป็นหลักใน 
การดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน และที่สำคัญสูงสุดคือ พระราชทานพระราโชบาย 
เพื่อเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อพัฒนาบุคลากร 
และท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ ๕ เกิดจาก 
การรวมตัวของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (๓๘ แห่ง) โดยมีวัตถุประสงค์
สำาคัญคือ เป็นเวทีวิชาการในการนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง 
ความร่วมมือทางวิชาการของนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ทั้งใน 
และต่างประเทศ ในภูมิภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ตลอดจนเพื่อนำผลงานวิจัยไปสู่
การพัฒนาท้องถิ่น 

การประชุมวิชาการ “ราชภัฏวิจัย” จัดครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
ครั้งที่ ๓ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ครั้งที่ ๔ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และครั้งที่ ๕ จัดที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก คือ 

๑. การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ การประชุมผู้อำนวยการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และการศึกษาเส้นทาง 
การท่องเที่ยว และศึกษาดูงานโรงเรียนกองทุนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

๒. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ ๕ (5th 
Rajabhat University National and International Research & Academic Conference: 
RUNIRAC 
V) ภายใต้ชื่อ “สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” มีการบรรยายและการเสวนา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ โดยแบ่งออกเป็น ๖ ด้าน คือ ด้าน 
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งนักวิจัยดีเด่นจะได้รับโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น 

364

๓. การจัดแสดงนิทรรศการ เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเพื่อการ 
พัฒนาท้องถิ่น (ชุมชนต้นแบบ) การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครูการยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

๔. งานแสดงศิลปวัฒนธรรม “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และ 
การแสดงนานาชาติ” ครั้งที่ ๘ ซึ่งจะมีการแสดงของนักเรียน นักศึกษา และนักแสดง 
ทั้งในและต่างประเทศ ณ สนามด้านหน้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 

ผลของการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ“ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ ๕ 
ในครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และ 
ส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อนำประโยชน์มาสู่การ 
พัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

ในโอกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้กระผม ขอกราบเรียนเชิญ พลเอก สุรยุทธ์
จุลานนท์ องคมนตรีผู้แทนพระองค์ เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
“ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ ๕ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการต่าง ๆ ที่จัดแสดงภายใน 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ ๕ ตามลำดับ 

ขอกราบเรียนเชิญ 

365