คำกล่าวรายงาน ของ พลตรี จักรชัย ศรีคชา ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึก ในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ พื้นที่กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ “เขตพระราชฐานในพระองค์ วิภาวดี” วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกล่าวรายงาน(๑) 

ของ 
พลตรี จักรชัย ศรีคชา 
ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึก 
ในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ 
“หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ 
“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” 
ณ พื้นที่กองพันฝึกส่วนหลัง 
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 
“เขตพระราชฐานในพระองค์ วิภาวดี” 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

กราบเรียน พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ ๙๐๔ 

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานหลักสูตร 
จิตอาสา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น สำหรับผู้ทำหน้าที่
จิตอาสา ๙๐๔ 

การฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ในรุ่นนี้ เป็นหลักสูตรประจำ รุ่นที่ ๒/๖๑ 
ซึ่งได้ทรงพระราชทานชื่อรุ่นว่า “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดยมีข้าราชการในสังกัด 
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการตำรวจราชองครักษ์
ในพระองค์ นายทหารราชองครักษ์ นายตำรวจราชองครักษ์ หน่วยเฉพาะกิจ 
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ๙๐๔ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักพระราชวัง กระทรวงกลาโหม กระทรวง 
มหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

515
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวง 
แรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรุงเทพมหานคร รวม 
ทั้งสิ้น ๔๗๗ นาย โดยแบ่งเป็นผู้เข้ารับการฝึกชาย จำนวน ๓๐๐ นาย และผู้เข้ารับ 
การฝึกหญิง จำนวน ๑๖๗ นาย พร้อมทั้งผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๑๐ นาย 
โดยได้ดำเนินการฝึกตั้งแต่วันที่๑ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รวมระยะเวลา ๖ สัปดาห์ ณ พื้นที่กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็ก 
ราชวัลลภรักษาพระองค์ “เขตพระราชฐานในพระองค์ วิภาวดี” 

บัดนี้การฝึกอบรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามกำหนดการฝึกแล้ว มีผู้ที่ไม่สำเร็จ 
การฝึกรวมทั้งสิ้น จำนวน ๓ นาย เนื่องจากมีอาการป่วยเกิน ๔๖ ชั่วโมง ทำให้
เวลาในการฝึกไม่เพียงพอตามที่หลักสูตรกำหนด สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึก จำนวน 
๔๗๔ นายนั้น มีผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยได้รับการถ่ายทอด ปลูกฝัง 
อุดมการณ์ ทัศนคติตลอดจนความรู้ความสามารถ ที่จะนำไปถ่ายทอด เป็น 
แกนหลักจิตอาสาในหน่วยงานของตนเอง และสามารถขับเคลื่อนการทำงานจิตอาสา 
ร่วมกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้ประชาชน 
มีสำนึกความเป็นพลเมืองที่มีจิตใจเป็นจิตอาสา ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ที่ทรงมีต่อประเทศไทยสืบไป 

เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้ารับการฝึก กระผม พลตรี จักรชัย ศรีคชา ตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการกองอานวยการฝึก ประจำหลักสูตร ขอกราบเรียนเชิญ พลอากาศโท ภักดี
แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ ๙๐๔ กรุณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ 
หน่วยงานที่สนับสนุนการฝึก และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับวิทยากรที่มาอบรม 
ให้ความรู้ในหลักสูตร พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร และเครื่องหมายหลักสูตร 
จิตอาสา ๙๐๔ ให้กับผู้สังเกตการณ์และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ 
“หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ตามลำดับต่อไป 

516