คำกล่าวรายงาน ของ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ในพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 ณ สโมสรทหารบก วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกล่าวรายงาน(๑) 

ของ 
พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ 
ประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ 
ในพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างแห่งชาติ 
เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๑ 
ณ สโมสรทหารบก 
วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

กราบเรียนท่านองคมนตรี ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่าน 
เป็นผู้แทนพระองค์มามอบเกียรติบัตรให้พ่อตัวอย่างแห่งชาติในปีนี้สมาคมผู้อาสาสมัคร 
ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และพ่อตัวอย่างแห่งชาติ มีความรู้สึก 
ปลื้มปีติยินดีอย่างยิ่งในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นประหนึ่งแสงสว่างส่องวิถีทาง บันดาล 
ให้งานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ ๓๙ สัมฤทธิ์ผล สมประสงค์ทุกประการ ขอให้พระองค์
ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงชนชาวไทยตราบชั่วนิจนิรันดร์ 

ในปีนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการคัดเลือก พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ตาม 
เกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดจากชายไทยทั่วพระราชอาณาจักรได้จำนวน ๓๕๑ คน 
กับมีผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้อีก ๓๐๙ ราย ซึ่งจะได้เข้ารับเกียรติบัตรจากท่าน 
องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ต่อไป 

คณะกรรมการ จัดงาน ฯ ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

374 

ณ โอกาสนี้ ขออนุญาตเบิก 
๑. นายสัญลักษณ์ เจริญเปี่ยม 
๒. นางสุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก 
๓. นางพรกมล ภมรานนท์ 
๔. นายพิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร 
ทำหน้าที่พิธีกร ของงานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้งานดำเนินต่อไปด้วยความ 
เรียบร้อย 


375