คำกล่าวรายงาน ของ พันเอก จิรวุฒิ อัมพุนันทน์ นายทหารควบคุมประจำกองอำนวยการฝึก ในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ อาคาร 601 สำนักพระราชวัง วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2561
คำกล่าวรายงาน(๑) 

ของ 
พันเอก จิรวุฒิ อัมพุนันทน์ 
นายทหารควบคุมประจำกองอำนวยการฝึก 
ในพิธีปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ 
“หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ 
“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” 
ณ อาคาร ๖๐๑ สำนักพระราชวัง 
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 


กราบเรียน พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ ๙๐๔ 

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน 
หลักสูตรจิตอาสา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับ 
ผู้ทำหน้าที่จิตอาสา ๙๐๔ 

สำหรับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ในรุ่นแรกนี้ เป็นหลักสูตรหลักประจำ
รุ่นที่๑/๖๑ และได้ทรงพระราชทานชื่อรุ่นว่า “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดยมีข้าราชการ 
ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรือ 
อากาศ นักเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนพยาบาลเหล่าทัพ ตำรวจตระเวนชายแดน 
และอาสาสมัครทหารพราน โดยแบ่งเป็นผู้รับการฝึกชาย จำนวน ๑๙๒ นาย และ 
ผู้รับการฝึกหญิง จำนวน ๑๙๒ นาย พร้อมทั้งผู้สังเกตการณ์จากเหล่าทัพ จำนวน 
๙ นาย โดยได้ดำเนินการฝึก ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ถึงวันที่๓๐ เมษายน 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


122

พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๖ สัปดาห์ ณ พื้นที่ กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการ 
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ “เขตพระราชฐานในพระองค์ วิภาวดี” 

บัดนี้การฝึกอบรมได้ดำาเนินการเสร็จสิ้นตามกำาหนดการฝึกแล้ว ผู้รับการฝึก 
ได้รับการถ่ายทอดปลูกฝัง อุดมการณ์ ทัศนคติ จนมีความรู้ความสามารถ ที่จะนำไป 
ถ่ายทอดและเป็นแกนนำาจิตอาสาในหน่วยงานของตนเองและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 
เพื่อให้มีสำนึกความเป็นพลเมืองที่มีใจเป็นจิตอาสา ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ที่ทรงมีต่อประเทศไทยต่อไป 

เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้ารับการฝึก กระผม พันเอก จิรวุฒิ อัมพุนันทน์
ตำแหน่งนายทหารควบคุมประจำกองอำนวยการฝึก ประจำหลักสูตร จึงขอกราบเรียนเชิญ 
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ ๙๐๔ มอบโล่
ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการฝึก และมอบประกาศเกียรติคุณ 
ให้กับวิทยากรที่มาอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรและ 
เครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ให้กับผู้สังเกตการณ์จากเหล่าทัพ และผู้รับการ 
ฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๐ “เป็นเบ้า เป็น 
แม่พิมพ์” ตามลำดับ 


123