คำกล่าวรายงาน ของ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในงานพิธีเปิดนิทรรศการ “มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (Universities, the driver of Thailand 4.0)” เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561
คำกล่าวรายงาน(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
ในงานพิธีเปิดนิทรรศการ 
“มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ 
(Universities, the driver of Thailand 4.0)” 
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

กราบเรียน นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ 


กระผม ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย ในนามของคณะผู้จัดงาน มหาวิทยาลัยสมาชิกที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย และผู้ที่มาร่วมงาน ณ ที่นี้ รู้สึกมีความยินดีและขอบคุณเป็นอย่างสูง 
ที่ท่านได้มาเปิดนิทรรศการ “มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อน 
ประเทศไทย ๔.๐ (Universities, the driver of Thailand 4.0)” เนื่องในโอกาส 
ครบรอบ ๔๕ ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในวันนี้ 

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๑๕ 
มีสมาชิกสถาบันที่เริ่มต้นลงนามในข้อตกลงครั้งแรก ๑๒ สถาบัน ในปัจจุบัน ที่ประชุม 
อธิการบดีแห่งประเทศไทย มีสมาชิกทั้งสิ้น ๓๔ สถาบัน โดยเป็นองค์กรอิสระ 
ที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของอธิการบดีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยมี
กิจกรรมร่วมกัน ประกอบด้วยการประชุม พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


58

จัดประชุมวิชาการประจำาปี การเสวนา เพื่อประโยชน์ในการประสานงานกันระหว่าง 
มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย/ 
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น เสนอความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการอุดมศึกษาของประเทศ และผลักดันความคิด 
สร้างสรรค์เหล่านั้นให้เกิดผลต่อรัฐบาล 

การจัดนิทรรศการ UNIVERSITY XPO “มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา -
พลังขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ (Universities, the driver of Thailand 4.0)” เนื่องใน 
โอกาสครบรอบ ๔๕ ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อ 
เผยแพร่หลักทรงคิดที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา เพื่อสร้าง 
แรงบันดาลใจ และส่งเสริมการต่อยอด และเพื่อเฉลิมพระเกียรติใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และแนวพระราชดำในพระบรมชนกนาถ และโครงการในพระราชดำริ “โครงการ
จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนา 
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า การจัดงานในครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ 
ของอุดมศึกษาไทย ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ และรวมพลังอุดมศึกษาไทย 
ในการสร้างสังคม และประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ ผลงานของอุดมศึกษาไทยที่พัฒนาขีดความสามารถในการ 
แข่งขันในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่ง 
ภายในงานจะมีรูปแบบงาน และกิจกรรมโดยสังเขป ดังนี้ 

๑. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
๒. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
๓. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๔. นิทรรศการเกี่ยวกับ “อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐” 
๕. กิจกรรมประชุมวิชาการเกี่ยวกับ “อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 
๔.๐” 
๖. กิจกรรมร่วมของกลุ่มมหาวิทยาลัย 


59

๗. กิจกรรมของกลุ่มบริษัท ฯ ที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
๘. โซนมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเข้ารับ 
โล่ที่ระลึก พร้อมทั้งกราบเรียนเชิญท่านกล่าวเปิดงาน และชมนิทรรศการ “มหกรรม 
อุดมศึกษา : อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ (Universities, the driver 
of Thailand 4.0)” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) กับถ่ายรูปร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการจัดงาน และผู้ร่วมสนับสนุน 
การจัดงาน เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้มาร่วมงานสืบไป รายชื่อดังต่อไปนี้ 

๑. มิสเตอร์ เฉียง หัว กรรมการผู้จัดการประจำาประเทศไทย 
บริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย (จำกัด) 
๒. ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๓. คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
๔. นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
๕. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
๖. คุณธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรม 
และความยั่งยืนองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
๗. คุณพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
๘. คุณศิวลี บูรณสงคราม ผู้จัดการส่วนงานบริหารแบรนด์เอไอเอส 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
๙. คุณภิมลภา สันติโชค รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
ผู้บริหารสูงสุด 
Commercial Banking Solutions ธนาคารไทยพาณิชย์ 
๑๐. ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
๑๑. คุณนพปฎล เดชอุดม รองประธานสำนักบริหารความยั่งยืน 
ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ 


60

๑๒. คุณบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 
๑๓. อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว รองอธิการบดี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 


61