คำกล่าว นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2561

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561
คำกล่าว 

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
องคมนตรี 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๑ 
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
วันอังคาร ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันนี้. ขอแสดงความยินดีกับศิลปินทุกคนที่
ได้รับรางวัล และขอชื่นชมทุกท่านทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนการแสดงศิลปกรรม 
แห่งชาติด้วยดี. 

ศิลปกรรม คือผลงานที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นอย่างมีศิลปะ จากความรู้
จินตนาการ ประสบการณ์ สภาพสังคม ขนบประเพณีและวัฒนธรรม ถือเป็นสิ่ง 
มีคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและจิตใจของผู้คน ตลอดจนความเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมในแต่ละยุคสมัย. การที่ท่านทั้งหลาย ได้จัดให้มีการประกวดและ 
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖๔ จึงนับว่ามีส่วน 
อย่างสำคัญในการส่งเสริมศิลปิน ให้มีโอกาสได้แสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย 
อันงดงามและทรงคุณค่า ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสนใจใน 
ศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์แก่คน 
ในสังคมด้วย. หวังว่าศิลปินทุกท่าน ทั้งผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด และผู้ที่ได้รับ 
รางวัล จะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมอย่าง 
ต่อเนื่องตลอดไป. 

286
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดการแสดงศิลปกรรม 
แห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔ ณ บัดนี้. ขออวยพรให้การแสดงศิลปกรรมบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามที่มุ่งหมาย และขอให้ทุกท่านทุกฝ่ายที่มาร่วมในพิธีนี้ มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดี
ทั้งมีความสุขความเจริญสวัสดีทุกเมื่อทั่วกัน. 

287