คำกล่าว นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 5 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกล่าว 
นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ 
องคมนตรี 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในพิธีพระราชทานเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ 
ให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
กับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ 
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย 
รุ่นที่ ๕ 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันอังคาร ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทำ 
คุณประโยชน์ให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับพระราชทาน 
ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรม 
เพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ ๕ ในวันนี้. 

ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ได้ผ่านการศึกษาอบรมตามหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยแล้ว ย่อมมีความรู้
ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของประเทศไทย ทั้งมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรม หลักประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชน 
อย่างถูกต้อง. จึงถือได้ว่า ท่านทั้งหลายมีภาระหน้าที่อย่างสำคัญ ที่จะต้องเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน และร่วมมือกันสร้างสรรค์จรรโลงการเมือง 
การปกครองของเรา ให้ดำเนินก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง สามารถอำนวยประโยชน์สุข 
ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริง. 

503
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข 
ความเจริญ และความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานจงทั่วกัน. 

504