คำกล่าว นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563

สำเนา คำกล่าว นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์

ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓

———————————

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันนี้. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรทุกคน.

ตามที่ได้รายงานให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน รวมทั้งความร่วมมือของบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาเยาวชนนั้นนับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่ง. เยาวชนทุกคนในที่นี้ คงจะทราบตระหนักอยู่แล้วว่า แต่ละคนเมื่อเติบโตขึ้นจะต้องมีหน้าที่สำคัญ ก็คือการจรรโลงรักษาและพัฒนาประเทศชาติของเรา ให้มีความเจริญมั่นคงต่อไปในอนาคต. ทุกคนจึงจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อม ด้วยการหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอให้มีร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่ประณีตเข้มแข็ง และมีสติปัญญาที่เฉียบฉลาด เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยอย่างสำคัญ ที่จะส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่สังคม   ตลอดจนแก่ประเทศชาติบ้านเมืองได้อย่างแท้จริง.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บัดนี้. ขอให้การจัดงานครั้งนี้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จประโยชน์สูงสุดตามที่มุ่งหมาย ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในงาน มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน.