คำกล่าว นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ออกรับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 49 ปีการศึกษา 2560 และคณะกรรมการ ฯ

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
คำกล่าว
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์
ออกรับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 49 ปีการศึกษา 2560 และคณะกรรมการ ฯ
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ออกรับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 49 ปีการศึกษา 2560
และคณะกรรมการประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้าพเจ้า
มีความยินดี ที่มีโอกาสพับกับท่านทั้งหลาย และได้ทราบการจัดการศึกษาให้แก่บัณฑิตไทย
ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตอาสาสมัครทุกท่าน ที่ผ่านการศึกษาอบรม
ความรู้รายวิชาแล้ว และจะออกปฏิบัติงานสนามในท้องถิ่นชนบท
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ย่อมได้รับเกียรติยกย่องว่าเป็นบัณฑิต คือผู้มีสติปัญญาสูง
เพราะได้รับการศึกษาอบรมความรู้มามาก แต่ความเป็นจริงแล้ว ความเป็นบัณฑิตแท้นั้น มิได้หมายถึง
การมีความรู้ทางวิชาการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากจะต้องถึงพร้อมด้วยความสามารถทางปฏิบัติ
และความประพฤติปฏิบัติดีงามอีกด้วย ฉะนั้น การที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นบัณฑิต ได้สมัครเข้ามา
ศึกษาอบรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร ที่วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ จัดเรียนจัดสอน เรียกกันทั่วไปว่าบัณฑิตอาสาสมัคร จึงเป็นการเติมเต็มความเป็นบัณฑิต ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างน่าชมเชย เพราะแต่ละคน
นอกจากจะได้ศึกษาอบรมความรู้รายวิชา อันทำให้ความรู้ทางวิชาการเพิ่มพูนและแน่นหนาแล้ว
ยังจะได้รับประสบการณ์ตรง จากการออกปฏิบัติงานสนามกับหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่นชนบท
อันจะก่อให้เกิดความสามารถเชิงปฏิบัติ และจิตสำนึกในคุณธรรมความดีตามมาอีกด้วย บัณฑิตทุกท่าน
ต่างได้ศึกษาอบรมความรู้รายวิชา อันเป็นภาคทฤษฎีจบแล้ว ต่อไปจะต้องออกปฏิบัติงานสนาม
อันเป็นภาคปฏิบัติ ขอให้ตั้งใจมุ่งมั่นพยายามปฏิบัติงาน และฝึกฝนอบรมตนอยู่ในคุณธรรมความดี
อย่างเต็มกำลังสติปัญญา ด้วยความเข้มแข็ง อดทน และความสำนึกในบทบาทหน้าที่ของ
บัณฑิตอาสาสมัคร แต่ละท่านจะได้เป็นบัณฑิตแท้จริง ที่เพียบพร้อมด้วยทั้งความรู้ทางวิชาการ
ความสามารถทางปฏิบัติ และความประพฤติปฏิบัติดีงาม เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและคุณค่า
ของสังคมและประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขออวยพรให้บัณฑิตอาสาสมัคร
และคณะกรรมการ ฯ ที่มาร่วมในโอกาสนี้ทุกท่าน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดี พร้อมกับประสบแต่
ความสุขความเจริญ และความสำเร็จสมหวังทุกเมื่อทั่วกัน.