คำกล่าว พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ 38

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560

สำเนา
คำกล่าว
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ 38
ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ เนื่องในงาน
วันพ่อแห่งชาติ ปีที่ 38 ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีนี้ ขอแสดงความชื่นชมยินดี
อย่างจริงใจ กับผู้เป็นพ่อที่ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติทุกท่าน
พ่อเป็นบุคคลที่คนในสังคมให้เกียรติยกย่องว่า เป็นผู้ควรแก่การเคารพนับถือ
เพราะบุคคลผู้เป็นพ่อนั้น ย่อมมีจิตใจและความประพฤติปฏิบัติดีงาม กับทั้งมีจิตสำนึกรับผิดชอบสูง
ในการทำบทบาทหน้าที่ที่มีต่อลูกและครอบครัว ท่านทั้งหลายผู้เป็นพ่อ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น
พ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปีนี้ เชื่อว่าท่านทั้งปวงจะต้องมีคุณงามความดี และทำบทบาทหน้าที่
พ่อได้ดีเลิศ ไม่บกพร่อง จึงได้รับเกียรติอันเป็นที่ยกย่องเชิดชู การได้รับเกียรติเป็นพ่อตัวอย่างนี้
ถือได้ว่าเป็นเกียรติประวัติที่ควรแก่การภาคภูมิใจยิ่ง เพราะไม่เพียงจะสร้างเสริมเกียรติภูมิ
ให้แก่ตนเองเท่านั้น หากแต่ยังจะเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่วงศ์ตระกูล โดยเฉพาะแก่ลูกและครอบครัว
อีกด้วย ทุกท่านควรได้ตระหนักรักษาเกียรติที่ได้รับทั้งนี้ไว้ให้ยืนยง พร้อมทั้งมีกำลังใจที่จะมุ่งมั่น
สร้างสมคุณงามความดี และทำบทบาทหน้าที่พ่อ ให้ดีเด่นสมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป แต่ละท่านจะได้เป็นพ่อ
และผู้นำที่ดีของลูกและครอบครัว ทั้งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาติ ที่ควรแก่การเคารพนับถือ
และเป็นแบบอย่างที่ดีงามของคนในสังคมต่อไป
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขออวยพรให้พ่อตัวอย่างแห่งชาติ
และผู้ร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีสุขภาพกายและใจแข็งแรงสมบูรณ์ดี พร้อมกับประสบแต่ความสุข
ความเจริญ และความสำเร็จสมหวังดังปรารถนาทุกเมื่อทั่วกัน.