คำกล่าว พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2559 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป วันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2559

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2559

คำกล่าว

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๕๙
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
วันพุธ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติ
ครั้งที่
๖๒
ประจำปี
๒๕๕๙
ข้าพเจ้ามีความยินดี
ที่ได้มาร่วมในพิธีนี้
และได้ทราบวัตถุประสงค์ของการจัดแสดงศิลปกรรม
ทั้งขอแสดงความชื่นชม
ทุกท่านทุกฝ่าย
ที่ให้การสนับสนุนการจัดแสดงศิลปกรรมเป็นอย่างดี
รวมทั้งศิลปิน
ทุกท่าน
ที่ได้รับรางวัล

ศิลปกรรม
คือผลงานที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นอย่างมีศิลปะ
จากความรู้
จินตนาการ
ประสบการณ์
สภาพสังคม
การเมือง
ตลอดจนขนบประเพณีและวัฒนธรรม
ถือเป็นสิ่งมีคุณค่า
ที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตจิตใจของผู้คน
ตลอดจน
สภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
คนไทยทุกคน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปินทั้งหลาย
ควรได้ตระหนักเห็นคุณค่าของศิลปกรรม
และช่วยกันธำรงรักษาไว้ให้ยั่งยืน
การที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติต่อเนื่องมาเป็นปีที่
๖๒
จึงนับมีส่วน
สำคัญในการธำรงรักษาศิลปกรรมไว้อย่างน่าชื่นชมยินดี
เพราะนอกจากจะได้กระตุ้นให้
ประชาชนมีความสนใจในศิลปกรรม
และส่งเสริมศิลปินให้ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ร่วมสมัยแล้ว
ยังจะทำให้ศิลปินได้นำทฤษฎีและหลักการทางศิลปะ
ไปใช้ปฏิบัติอย่างมี
หลักวิชาการ
เพื่อพัฒนาศิลปะให้เป็นศิลปะประยุกต์
ที่มีความงดงาม
หรือเป็นประโยชน์

500

แก่สังคมยิ่งขึ้น
อย่างในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง

เช่น
เครื่องแต่งกายเป็นต้น
อีกด้วย
หวังว่า
การแสดงศิลปกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้
จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ที่มุ่งหมาย
อีกทั้งศิลปินทุกท่าน
ที่ได้ส่งผลงานศิลปะประกวด
และที่ได้รับ
รางวัล
จะมีกำลังใจ
และตั้งใจพยายามฝึกฝนตนเอง
ให้มีความรู้ความชำนิชำนาญ
ทางศิลปกรรมที่ประจักษ์ดีเด่นยิ่งขึ้น
แต่ละคนจะได้เป็นกำลังอันเข้มแข็งช่วยกัน
อนุรักษ์
สืบสาน
และสร้างสรรค์ศิลปกรรมของชาติ
ให้ดำรงยืนยงอยู่อย่างมีคุณค่า
โดยไม่มีวันเลือนสลายไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้าพเจ้าขอเปิดการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ
ครั้งที่
๖๒

บัดนี้
ขอให้การจัดแสดงศิลปกรรม
ดำเนินไป
โดยราบรื่น
สำเร็จประโยชน์ตามเป้าหมายทุกประการ
และทุกท่านในที่นี้
จงมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรง
พร้อมกับประสบแต่ความสุขความเจริญ
และความสำเร็จสมหวัง
ดังปรารถนาทุกเมื่อทั่วกัน.

501