คำกล่าว พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562
คำกล่าว 


พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข 
องคมนตรี 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในพิธีพระราชทานเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ 
ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา 
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่าง 
แห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒. ขอแสดง
ความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับเกียรติและการยกย่องในครั้งนี้. 


พ่อคือบุคคลผู้มีภาระหน้าที่อันสำคัญ เพราะจะต้องเป็นหลักในการสร้าง 
ความมั่นคงเข้มแข็งของครอบครัว ทั้งต้องดูแลรับผิดชอบชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคน 
ในครอบครัว โดยเฉพาะลูก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นคนดีมีคุณค่าต่อสังคม. 
ด้วยเหตุนี้ ผู้เป็นพ่อจึงต้องทุ่มเทเสียสละ โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ที่จะ 
อุปการะเลี้ยงดูลูกให้มีความสุข และมีการศึกษาอบรมที่ดี เพื่อจะได้เติบโตขึ้นอย่าง 
มีคุณภาพ เป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเอง แก่ครอบครัว 
และแก่สังคมส่วนรวมได้. ท่านทั้งหลายในที่นี้ คือตัวอย่างของพ่อ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
อันประเสริฐดังกล่าวได้เป็นอย่างดี สมควรอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ. หวังว่าทุกท่านจะภาคภูมิใจ และมีกำลังใจที่จะสร้างสม 
คุณงามความดีให้ยิ่งเพิ่มพูนขึ้น เพื่อให้สังคมได้มีตัวอย่างของพ่อผู้สามารถทำหน้าที่พ่อ 
ได้อย่างสมบูรณ์ ควรแก่การยกย่องนับถือในฐานะปูชนียบุคคลสืบไป. 


609

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้พ่อตัวอย่าง 
แห่งชาติทุกท่าน และครอบครัว ตลอดจนผู้มาร่วมในพิธีนี้ ประสบแต่ความสุข 
ความเจริญทุกเมื่อทั่วกัน. 


610