คำกล่าว พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2559

สำเนา
คำกล่าว
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2559
……………………………..
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ข้าพเจ้ามีความยินดี
ที่ได้มาร่วมในพิธีนี้ ทั้งขอแสดงความชื่นชมด้วยใจจริงกับผู้เป็นพ่อทุกท่าน ที่ได้รับเกียรติบัตร
เป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
บุคคลที่ได้ชื่อว่าพ่อนั้น ย่อมมีจิตใจประเสริฐ ความประพฤติปฏิบัติดีงาม
และความสำนึกรับผิดชอบสูง ในบทบาทหน้าที่ที่มีต่อลูกและครอบครัว ถือเป็นผู้ที่ควรแก่การ
กราบไหว้บูชาของลูก ท่านผู้เป็นพ่อที่ได้มาร่วมในพิธีนี้ เชื่อว่า ย่อมจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา
ด้วยกันทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ย่อมจะต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนได้เหมาะสม เอาใจใส่ ไม่ปล่อยปละละเลยบทบาทหน้าที่ของพ่อ ทุกท่านควรมีความยินดี
และปีติสุข ที่ได้รับเกียรติอันน่าภาคภูมิใจยิ่ง เพราะการได้รับเกียรติบัตรระดับชาติเช่นนี้ มิใช่จะได้รับ
กันโดยง่ายนัก หากแต่เป็นผลมาจากคุณงามความดีที่มีอยู่ในแต่ละท่านเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงขอให้
ท่านทั้งหลายได้ยึดมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่ได้ทำไว้ และพยายามอบรมสร้างสมให้เพิ่มพูนในตน
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป แต่ละคนจะได้เป็นพ่อที่ดีแท้จริง ทั้งจิตใจ ความประพฤติปฏิบัติ และความสำนึก
รับผิดชอบ ซึ่งไม่เพียงเป็นผู้ที่ควรแก่การกราบไว้บูชาของลูกเท่านั้น แต่ยังจะเป็นตัวอย่างที่ควรแก่การ
เคารพนับถือ และเอาอย่างของบุคคลผู้เป็นพ่อ ตลอดจนบุคคลในสังคมทั่วไปอีกด้วย
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขออวยพรให้ผู้เป็นพ่อแห่งชาติ รวมทั้ง
ผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดี และประสบแต่ความสุขความเจริญสวัสดี
ทุกเมื่อทั่วกัน.