คำกล่าว พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและเครื่องหมายหลักสูตร แก่ผู้รับการฝึกอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ อาคาร 601 สำนักพระราชวัง วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2561
คำกล่าว 


พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล 
ราชเลขานุการในพระองค์ 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและเครื่องหมายหลักสูตร 
แก่ผู้รับการฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ 
“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” 
ณ อาคาร ๖๐๑ สำนักพระราชวัง 
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่
ผู้รับการฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า 
เป็นแม่พิมพ์” ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับทุกท่าน ที่สำเร็จการฝึกอบรม 
จิตอาสารุ่นแรกตามพระราโชบายทั่วหน้ากัน. 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการฝึกอบรมจิตอาสา 
๙๐๔ ขึ้น เพื่อสร้างผู้นำที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นต้นแบบและเป็นผู้ถ่ายทอด 
ความรู้ให้แก่ประชาชนจิตอาสา. กล่าวคือ เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง 
เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี มีระเบียบวินัย มีความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่น 
และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันเป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้ามั่นคง. 

124

จิตอาสา ๙๐๔ ทุกคนจึงมีภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่ง ที่จะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 
อันดีให้แก่ผู้อื่น พร้อมทั้งนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้
ไปถ่ายทอดให้แก่กำลังพลในหน่วยงานของตน ตลอดจนประชาชนจิตอาสา 
สมกับที่ได้พระราชทานชื่อรุ่นว่า “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”. ขอให้จิตอาสา ๙๐๔ 
ทุกคนได้ตระหนักและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประพฤติปฏิบัติตนตามพระราโชบายอย่างเคร่งครัด และรักษาพระเกียรติยศไว้
เหนือสิ่งอื่นใด. แต่ละคนจะได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน 
เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สมตามพระราชปณิธาน. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่
ความสุขความเจริญ มีความสำเร็จในกิจการงานทุกอย่าง และขอปิดการฝึกอบรม 
จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” 
ณ บัดนี้. 

125