คำกล่าว พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ “สัตหีบ รีกัตต้า 2019” ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2562
คำกล่าว 

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ 
องคมนตรี 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในพิธีพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ 
“สัตหีบ รีกัตต้า ๒๐๑๙” 
ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จังหวัดชลบุรี 
วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบ 
รายการ “สัตหีบ รีกัตต้า ๒๐๑๙” ในวันนี้. ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคน 
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้. 

การที่ท่านทั้งหลายได้รับรางวัล ย่อมแสดงให้เห็นว่า ท่านมีความอุตสาหะ 
พากเพียรในการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ จนมีความเชี่ยวชาญชำนาญ จึงประสบ 
ความสำเร็จอย่างงดงาม. แต่ความสำเร็จจากการเล่นกีฬานั้น ไม่ได้อยู่ที่รางวัลหรือ 
ชัยชนะในการแข่งขันแต่เพียงอย่างเดียว เพราะประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของการเล่นกีฬา 
คือทำให้บุคคลมีร่างกายแข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็ง มีนํ้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย. นักกีฬาทุกคนจึงควรตระหนักในข้อนี้ให้มาก แล้วพยายามฝึกซ้อมต่อไป 
ให้ต่อเนื่องสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งพัฒนาร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็งสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้น 
ก็จะเป็นนักกีฬาที่ดี ผู้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่ตน 
ได้อย่างแน่นอน. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข 
ความเจริญทุกเมื่อทั่วกัน. 

161