คำกล่าว พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดี ที่ 1 พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
คำกล่าว 

พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันนี้. 

ตามที่นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้รายงานให้ทราบถึง 
วัตถุประสงค์และรายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้ นับว่าน่าชื่นชมยิ่ง เพราะวิศวกรรม 
ถือเป็นวิชาชีพสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของประชาชน และเป็นวิทยาการ 
พื้นฐานในการพัฒนาประเทศ. การพัฒนาความรู้ทางด้านวิศวกรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็น 
ที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ 
สังคมและวิถีชีวิตของประชาชน. การประชุมครั้งนี้ ซึ่งมีทั้งการอภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพในประเด็นต่าง ๆ อย่างทันโลกทันเหตุการณ์ 
ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิศวกรรมในหลายสาขาจากองค์กรต่างๆ และการแสดง 
ผลงานทางวิศวกรรมอันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ จึงนับเป็น 
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่การพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมของไทยให้ก้าวหน้า และได้มาตรฐาน 
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ ทั้งจะทำให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ และเห็น 
คุณค่าความสำคัญของความรู้ทางด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน 
มากขึ้น. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านทั้งหลายจะได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนางานวิศวกรรม 
ของไทยให้เจริญวัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงแก่ชาติบ้านเมืองของเราต่อไป. 

312
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรม 
แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บัดนี้. ขอให้งานดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 
และสำเร็จผลตามความมุ่งหมายทุกประการ. 

313