คำกล่าว พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2562

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
คำกล่าว 


พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 
ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
วันพุธ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ 
ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันนี้. 


การประชุมใหญ่ระดับชาติทางด้านวิศวกรรม ซึ่งวิศวกรรมสถานแห่ง 
ประเทศไทยได้จัดขึ้นเป็นประจำนี้ นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็น 
โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดและประสบการณ์ 
กับเพื่อนร่วมวิชาชีพแล้ว ยังทำให้ประชาชนผู้สนใจ ได้เห็นพัฒนาการอันก้าวหน้า 
ของงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอีกด้วย. จึงเป็นที่น่าชื่นชม 
ที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงทางวิศวกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง 
พัฒนางานทางด้านนี้ให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองการดำเนินชีวิต 
ของประชาชน ทั้งในด้านความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน. หวังว่าทุกท่านจะได้ภาคภูมิใจ ในงานที่ปฏิบัติมาด้วยดีโดยตลอด 
และมีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อไปให้ยิ่งเข้มแข็งหนักแน่น เพื่อความเจริญมั่นคง 
ของวงการวิศวกรรมของไทย อันจะยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป. 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดงานประชุมใหญ่
วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บัดนี้. ขอให้งานดำเนินลุล่วงไปด้วยความ 
เรียบร้อย และสำเร็จผลตามความมุ่งหมายทุกประการ. 


548