คำกล่าว พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561
คำกล่าว 

พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในพิธีเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ 
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธย. 
วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามา 
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องใน 
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งปีนี้จะได้ปรึกษาหารือกัน 
ในหัวข้อเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์”. 

การฝึกฝนอบรมตนตามหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนานั้น เป็นวิธีการหนึ่ง 
ซึ่งให้ผลอันแน่นอนและยั่งยืนในการพัฒนามนุษย์. ทั้งนี้ เพราะบุคคลผู้ปฏิบัติ
ตามหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา ย่อมสามารถพัฒนาตนเองให้ยิ่งดีขึ้นเจริญขึ้น 
ทุกด้าน และสามารถพัฒนาส่วนรวมตลอดถึงชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าไป 
พร้อมกันได้ทุกส่วน. การที่พุทธศาสนิกชนจากนานาประเทศ ต่างเห็นคุณค่าและ 
ความสำคัญของพุทธธรรมในการขัดเกลาบุคคลและจรรโลงสังคม ได้มาประชุม 
เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันเนื่องในวันวิสาขบูชา และปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้ จึงเป็น 
กุศลกิจที่ควรแก่การยกย่องอย่างยิ่ง. ในการประชุมครั้งนี้ ท่านทั้งหลายคงจะได้
แนวทางปฏิบัติร่วมกัน ในการเผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่ง 
เป็นประโยชน์แพร่หลายกว้างขวางขึ้น เพื่อความดีความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืน 
ทั้งของบุคคลและส่วนรวม. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมชาวพุทธ 
นานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บัดนี้. 


144