คำกล่าว พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561
คำกล่าว 

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
องคมนตรี 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
“ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ ๕ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
วันจันทร์ ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและ 
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ ๕. ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน ที่ได้รับ 
คัดเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่น เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานในวันนี้. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งกระจายอยู่ในท้องถิ่นทั่วประเทศ 
ถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของไทย ทั้งด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 
และด้านบุคลากร ตลอดจนมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ. 
จึงนับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ทั่วประเทศ ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ ๕ ขึ้น 
ในหัวข้อ “สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ตามศาสตร์พระราชา” เพราะการทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม จะอำนวยประโยชน์
อย่างยิ่งแก่การพัฒนาการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน และความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ. 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ ๕ ณ บัดนี้. ขอให้การดำเนินงาน 
เป็นไปอย่างเรียบร้อย บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ. 

366