คำกล่าว เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 5/63 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563

คำกล่าว

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีปิดหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔
“หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๕/๖๓ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”
ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
วันอังคาร ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๕/๖๓ “เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์” ในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมยินดีที่ทุกท่านได้รับความสำเร็จในการฝึกอบรมตามพระบรมราโชบายครั้งนี้ และมีผลการฝึกเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

ทุกท่านที่มาเข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสา ถือว่าเป็นผู้เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพราะนอกจากจะต้องทุ่มเทฝึกฝนด้วยความอุตสาหะอดทน จนสำเร็จการอบรมตามหลักสูตรแล้ว ยังต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของจิตอาสา ๙๐๔ ควบคู่ไปกับภาระหน้าที่ในงานที่ปฏิบัติอยู่เดิมด้วย เชื่อว่าทุกท่านจะมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จครั้งนี้ ตลอดจนได้ประจักษ์แก่ตน ถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการฝึกอบรมจิตอาสาในพระปรมาภิไธยขึ้น เพื่อสร้างจิตอาสาที่ทรงคุณค่าเช่นท่านทั้งหลาย ให้เป็นผู้นำที่มีความเข้มแข็งสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสามารถที่จะพัฒนาตนเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ที่ดี เป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนจิตอาสาทั้งมวลและประชาชนในประเทศชาติได้สืบไป ทั้งนี้ก็ด้วยท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้ศึกษาองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ ตลอดจนแนวพระราชดำริรอบด้านจนเกิดความเข้าใจ ทำให้เข้าถึงหลักการ เนื้อหาและวิธีการปฏิบัติตามแนวพระราชดำาริอย่างถี่ถ้วนจนทำให้สามารถที่จะพัฒนาตน และยังเป็นผู้ที่พร้อมจะนำทั้งความรู้และประสบการณ์

ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของตน ประชาชนจิตอาสา ตลอดจน
ประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งนี้ก็เพื่อจะยังประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึ้น ด้วยการสืบสาน
กิจการงานทั้งหลาย ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎร รักษาไว้ซึ่งมรดกล้ำค่า
ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา ตามอย่างวัฒนธรรมอันดีของชาติ และต่อยอดพัฒนา
ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพตามกาลเวลา
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยความพอเพียง พอประมาณ
มีเหตุผลโดยธรรม และมีภูมิคุ้มกันด้วยสติปัญญา ก็เท่ากับท่านทั้งหลายได้น้อมนำ
และยึดมั่นในพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน
ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไว้ทุกประการ สมดังที่ทุกท่านได้รับเกียรติ
และความไว้วางพระราชหฤทัย ให้เป็นจิตอาสาในพระปรมาภิไธย เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์
สืบไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านประสบ
แต่ความสุข บริบูรณ์ เจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย มีความสำเร็จ สมปรารถนา
ในภารกิจทุกด้าน และขอปิดการฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ”
รุ่นที่ ๕/๖๓ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ บัดนี้