คำกล่าว นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” เนื่องในโอกาสที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครบ 25 ปี ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ฯ วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2566

คำกล่าว
นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ
เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน”
เนื่องในโอกาสที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครบ 25 ปี
ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ฯ
วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” ซึ่งจัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากศาลรัฐธรรมนูญในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ในโอกาสที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจัดตั้งมาครบ ๒๕ ปี.
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหลักการพื้นฐานของนานาอารยประเทศ ที่มีรากฐานของความเป็นนิติรัฐตามหลักนิติธรรม. เห็นได้จากรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ มีบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งวางหลักการให้ประชาชนทุกคน ได้รับความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งมีสิทธิที่จะได้รับความยุติธรรมตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมของรัฐ. ศาลรัฐธรรมนูญนั้น เป็นองค์กรตุลาการที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม ได้ปฏิบัติภารกิจในการอำนวยความยุติธรรม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นหลักเสมอมา. การประชุมทางวิชาการในวันนี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดี ที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านนี้โดยตรง จะได้เสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งสานสัมพันธไมตรีระหว่างศาลรัฐธรรมนูญ ตลอดจนองค์กรด้านกระบวนการยุติธรรมต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมพัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกต้อง เป็นธรรม และสามารถอำนวยประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือความผาสุกมั่นคงของประชาชนได้สืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” ณ บัดนี้. ขออวยพรให้ทุกท่านมีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาอันเข้มแข็งบริบูรณ์ สามารถประกอบกิจการงานในหน้าที่ ให้บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ.