คำกล่าว พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานแด่พระภิกษุและสามเณร ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2565

คำกล่าว
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานแด่พระภิกษุและสามเณร
ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานของโครงการ
ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันนี้.
ผู้มีการศึกษาที่แท้นั้น มิได้หมายถึงผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการแต่อย่างเดียว หากยังต้องเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวัตรปฏิบัติอันดีงาม ควรแก่การยกย่องนับถือด้วย.
พระคุณท่านทั้งหลายผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง จึงเป็นผู้มีโอกาสอันดียิ่ง ที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ทั้งในทางปริยัติและปฏิบัติให้สมบูรณ์พร้อม อย่างผู้มีการศึกษาที่แท้. ต่อไปภายหน้า
พระคุณท่านคงจะได้เป็นผู้สืบทอดพระบวรพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสถาพร สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของ
สมเด็จพระบรมชนกนาถ ในการส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ไทย ทั้งพระราชทานพระบรมราโชบาย ให้พัฒนาความรู้และจริยวัตรของพระสงฆ์เพื่อเป็นหลักทางใจของประชาชน.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขออนุโมทนากับพระภิกษุและสามเณรผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้
มีความสุขสวัสดีทุกเมื่อไป.