คำกล่าว พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

คำกล่าว
พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564
ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันนี้.
ตามที่นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้รายงานให้ทราบถึงรายละเอียด รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ ที่มุ่งหมายจะนำความรู้ทางวิศวกรรมไปใช้พัฒนาศักยภาพของประเทศ โดยมีการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลนั้น นับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่ง. เชื่อได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมจากหลายสาขา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จะได้แลกเปลี่ยนทัศนะและความรู้กันอย่างเต็มที่ อันจะอำนวยประโยชน์แก่การพัฒนางานด้านวิศวกรรม ให้สอดรับกับวิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไป. ขอให้ท่านทั้งหลายภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงของชาติ ด้วยวิชาชีพที่ท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญด้วยดีตลอดมา.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บัดนี้. ขอให้งานดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จผลตามความมุ่งหมายทุกประการ.