คำกล่าว พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563

คำกล่าว
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง
ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์
ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
——————————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ ในวันนี้. ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่านที่สำเร็จการอบรมตามหลักสูตรของโครงการ.
ตามที่ได้รายงานให้ทราบ เห็นได้ว่าทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ จนสำเร็จผลอย่างน่าชื่นชม. ผู้สำเร็จการอบรมในโครงการนี้ทุกท่าน ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพการงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราต่อไป. ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจตั้งความหวัง ที่จะร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินชีวิตและประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ เพื่อความผาสุกมั่นคงของแต่ละบุคคล ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชปรารถนา
ให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ ทั้งขอให้ผู้สำเร็จการอบรมทุกท่าน มีกำลังกายแข็งแรง กำลังใจเข้มแข็ง และมีความสุขความเจริญตลอดไป.