คำกล่าว พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

คำกล่าว
พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
วันพุธ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันนี้.
งานวิศวกรรมนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ทั้งยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำรงชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน. จึงเป็นที่น่าชื่นชม ที่ท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติงานวิศวกรรม ได้ตั้งใจพยายามพัฒนางานวิศวกรรมของไทยให้ยิ่งก้าวหน้า และจัดงานประชุมใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
เป็นประจำทุกปี. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ ตามที่ได้รายงานให้ทราบว่า จะมีการอภิปรายในประเด็นที่ทันสมัยและอยู่ในความสนใจของประชาชน ทั้งในเรื่องการปรับเปลี่ยนงานวิศวกรรมสู่ระบบดิจิทัล การแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมในโครงการต่าง ๆ ตลอดจนกฎหมายและมาตรฐานใหม่ทางด้านวิศวกรรมนั้น น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงในด้านนี้
และแก่ประชาชนทั่วไป. ท่านทั้งหลายคงจะได้ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมของประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บัดนี้. ขอให้งานดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จผลตามความมุ่งหมายทุกประการ.