คำถวายพระพรชัยมงคล ของ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบบังคมทูลพระกรุณาแทนฝ่ายนิติบัญญัติ ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562
คำถวายพระพรชัยมงคล(๑) 

ของ 
นายพรเพชร วิชิตชลชัย 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
กราบบังคมทูลพระกรุณาแทนฝ่ายนิติบัญญัติ 
ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 
วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 

เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัลยราชาภิเษก 
เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพียบพร้อมด้วย 
พระบรมราชอิสริยยศโดยสมบูรณ์ตามขัตติยราชประเพณี 

ข้าพระพุทธเจ้า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา ในนามของฝ่าย 
นิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความปีติโสมนัส และสำนึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดได้ 

นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จขึ้นครองราชย์ สืบพระบรมราชสันตติวงศ์ 
ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการสืบสานต่อยอดและพัฒนา เพื่ออภิบาลพสกนิกร 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความร่มเย็นเป็นสุข ทุกข์ภัยอันตรายใด ๆ ทรงขจัดปัดเป่า 
ให้ผ่านพ้น ด้วยพระปรีชาสามารถ พระราชวิริยอุตสาหะ เอาพระราชหฤทัยใส่ใน 
ทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์เสมอมามิได้ขาด พระเมตตากรุณายังความปลื้มปีติ
แก่ปวงประชาทุกหมู่เหล่า 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

167
วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ เป็นวันมหามงคลของปวงชน 
ชาวไทยทั่วทุกทิศานุทิศ ซึ่งจักจารึกไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย อานุภาพแห่ง 
เทพอันศักดิ์สิทธิ์ เรืองฤทธิ์ในสากลจักรวาล พระสยามเทวาธิราชดลบันดาลประสิทธิ์พร 
อันโอภาส ทั้งเดชะพระบารมีแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า โปรดอภิบาล 
ประทานพรใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พร้อมด้วย 
พิพิธพรพูนสวัสดิ์ ทรงบำเพ็ญปฏิบัติพระราชกรณียกิจสฤษดิ์ดังพระราชประสงค์
โดยทศพิธ พระราชกิจจานุกิจยังความผาสุกร่มเย็น พระเกียรติคุณปรากฏเห็นขจรไกล 
ในสากล ทั่วรัฐสีมามณฑลเฉลิมพระเกียรติกำจร พระบารมีปกพสกนิกรทั่วหล้า สถิต 
ธำรงในไอศวรรยราชสมบัติ ตราบจิรัฐิติกาลเทอญ. 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

168