คำถวายพระพรชัยมงคล ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลพระกรุณาแทนคณะรัฐมนตรี ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562
คำถวายพระพรชัยมงคล(๑) 

ของ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
กราบบังคมทูลพระกรุณาแทนคณะรัฐมนตรี 
ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า 
ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 
วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 

เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงรับบรมราชาภิเษก 
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๑๐ แห่งพระมหาจักรีบรม 
ราชวงศ์ เพียบพร้อมด้วยพระบรมราชอิสริยยศสมบูรณ์ตามขัตติยราชประเพณี 

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอพระราชทาน 
กราบบังคมทูลพระกรุณา ในนามคณะรัฐมนตรี ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ 
ข้าราชการพลเรือน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ด้วยความปีติเกษมโสมนัส และสำนึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบพระบรมราช 
สันตติวงศ์ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันสถิตเสถียรพระเกียรติคุณให้ขจรไกล 
ประจักษ์ชัดในนํ้าพระราชหฤทัย อันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาแก่ปวงประชา นำมาซึ่ง 
ความผาสุกร่มเย็นในราชอาณาจักรทั่วทุกทิศานุทิศ พระราชกิจนานาประการสฤษดิ์
สัมฤทธิ์ผล บันดาลประโยชน์สุขยิ่งล้นแก่อาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินเสมอมา 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

165
วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นวันมหามงคลของชาติและ 
ปวงประชาชนชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักจดจำจารึกไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในพิภพสถานสากล อันมีพระสยามเทวาธิราชเป็นอาทิทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จ 
พระบุรพมหากษัตริยาธิราช จงดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรง 
พระเกษมสวัสดิ์ในสิริราชสมบัติไอศูรย์ สมบูรณ์พระเกียรติคุณขจรไกลไปทั่วทิศานุทิศ 
พระราชกรณียกิจทรงประสาทประสิทธิ์เพื่อสุขแห่งปวงประชา จงสฤษดิ์ดังพระราช 
ประสงค์ทั่วขอบเขตรัฐสีมา พระมหากรุณาธิคุณเกื้อหนุนไทยให้ไพบูลย์วัฒนา ทรงพระ 
เจริญจำรูญพระบุญญา พระชนมายุยิ่งยืนนานผ่านเผ้า พระบารมีปกเกล้าเหล่าราษฎร์
ชาติไทย ให้มั่นคงสถาพรเรืองวิไลตราบกาลนาน. 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

166