คำถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบบังคมทูลพระกรุณาแทนพระบรมวงศานุวงศ์ ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2562

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562
คำถวายพระพรชัยมงคล 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
กราบบังคมทูลพระกรุณาแทนพระบรมวงศานุวงศ์ 
ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 
วันเสาร์ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 

ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ มีความปีติปราโมทย์เป็นพ้นประมาณ 
ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบพระบรมราชสันตติวงศ์
ฉลองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ และได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาส 
ให้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และแสดงความจงรัก 
สวามิภักดิ์ในใต้เบื้องพระยุคลบาท ในวาระแห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก. 

ในอุดมศุภสมัยอันพิเศษนี้ ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ จึงขอ 
พระราชทานยกสัจธรรมขึ้นเป็นที่ตั้ง ร่วมจิตถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า 
ทั้งปวงจักตั้งตนตั้งใจไว้ให้มั่นคง ในความซื่อสัตย์สุจริต และในความจงรักภักดี
จะมุ่งมั่นประพฤติตนปฏิบัติงาน ตามภาวะฐานะและหน้าที่ของตน โดยเต็มกำลัง 
สติปัญญาความสามารถ เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ กับขอ 
พระราชทานตั้งสัตยาธิษฐานถวายพระพรชัยมงคล. 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และเทวาดิเทพน้อยใหญ่ ซึ่งรักษาสยามรัฐสีมา 
ราไชศวรรย์ กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า 
ทุกพระองค์ จงพร้อมกันอำนวยศรีสวัสดิมงคล 
แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า 

163
เจ้าอยู่หัว ให้ทรงสถิตสถาพรในมไหศูรยสมบัติ เป็นร่มรัตนฉัตรปกประเทศ ให้เป็น 
บุญเขตอันร่มเย็นเป็นสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายและประชาชนถ้วนหน้า ตลอดไป 
ชั่วกาลนาน. 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

164