คำถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กราบบังคมทูลพระกรุณาแทนพระบรมวงศานุวงศ์ ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562
คำถวายพระพรชัยมงคล 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
กราบบังคมทูลพระกรุณาแทนพระบรมวงศานุวงศ์ 
ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 
วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 

บัดนี้ ลุอุดมมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรม 
วงศานุวงศ์มีความปีติปราโมทย์เป็นล้นพ้น ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาส 
ให้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ในมหาสมาคมอันยิ่งใหญ่นี้. 

นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงตอบรับคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้น 
ครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ได้ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธาน 
ที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถ 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระ 
บรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนความดีความเจริญทั้งปวงของชาติ. พระราช 
ปณิธานนี้ ได้รับการยืนยันมั่นคง เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่มหาชน เมื่อใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาททรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า 
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข 
แห่งอาณาราษฎรตลอดไป”. พระปฐมบรมราชโองการที่แสดงถึงพระราชปณิธาน 
อันหนักแน่นแน่วแน่นี้ ยังความปลื้มปีติแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวไทย 
ทำให้บังเกิดความอุ่นใจและมั่นใจ ที่จะประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้
แก่ตนและประเทศชาติทั้งร่วมกันสืบสานรักษาความดีความเจริญทั้งปวงของชาติ

318

ให้ดำรงคงอยู่โดยตลอดต่อเนื่อง และพัฒนาต่อยอดให้ยิ่งดียิ่งเจริญขึ้น โดยมี
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นหลักชัย และเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาสามัคคี. 

ในมหามงคลสมัยพิเศษนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จึงขอพระราชทาน 
ตั้งสัตยาธิษฐานถวายพระพรชัยมงคล ด้วยใจจงรักภักดี. 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และเทวาดิเทพน้อยใหญ่ซึ่งรักษาสยามรัฐสีม. 
ราไชศวรรย์ กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า
ทุกพระองค์ จงพร้อมกันอภิบาลบำรุง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ทรง 
พระเกษมสำราญ ทรงสมบูรณ์ด้วยพระบุญญาธิการและพระพลานามัย มีพระราช 
ประสงค์จำนงใดจงสัมฤทธิ์ผล เจริญพระชนมสุขสิริสวัสดิ์ เสด็จดำรงในมไหศูรย 
สมบัติยิ่งยืนนาน เป็นที่พึ่งอันเกษมไพศาลของปวงประชาชาวไทยสืบไป. 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

319