คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562
คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ(๑) 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 
ราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพสกนิกรในพื้นที่ชนบทห่างไกลและ 
ถิ่นทุรกันดารของประเทศไทยเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ทำให้ได้ทอดพระเนตรเห็นปัญหา 
ด้านสุขภาพอนามัยของราษฎร จึงมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก 
นักเรียนและราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังเป็นที่ประจักษ์ในโครงการต่าง ๆ ตาม 
พระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยและทันตสาธารณสุขของราษฎรและเด็กนักเรียน 
รวมทั้งทรงจัดตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อให้บริการตรวจรักษาราษฎรในถิ่น 
ทุรกันดารและนักเรียนในโครงการพระราชดำริ ซึ่งแต่ละครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินจะทรง 
รับผู้ป่วยที่ยากจนและผู้ป่วยที่มีความผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่ หรือผู้ป่วยที่มีความ 
ผิดปกติของใบหน้าหลังการผ่าตัด ไว้ในพระราชานุเคราะห์ และจะทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้า ฯ ให้หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น หรือคณะทันตแพทยศาสตร์ของสถาบันอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่นั้น ร่วมออกให้

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


603

บริการด้านการแพทย์และทันตสาธารณสุขในการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากแก่เด็ก 
นักเรียนและประชาชน เพื่อการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาราษฎร 


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม 
ราชกุมารีมีพระมหากรุณาธิคุณให้หน่วยทันตกรรมพระราชทานได้รับการยกระดับเป็น 
“ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรมเคลื่อนที่” และได้รับพระราชทานนามว่า 
“ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” 
โดยมีการพัฒนารูปแบบและประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มอบหมาย 
ให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะทันตแพทยศาสตร์ของ 
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการกับสำนักงานโครงการสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินงานโครงการหน่วยทันตกรรม 
พระราชทาน เพื่อร่วมออกให้บริการและปฏิบัติงานด้านบริการทางทันตกรรมในโครงการ 
ทันตกรรมป้องกัน และโครงการวิจัยด้านสุขภาพช่องปาก ทั้งในพื้นที่ภาคกลางและ 
ส่วนภูมิภาคที่คณะทันตแพทยศาสตร์และสำนักงานสาธารณสุขนั้นตั้งอยู่ เพื่อหมุนเวียน 
ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานให้บริการด้านทันตสาธารณสุขและทันตสุขศึกษาแก่
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและนักเรียนในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจ 
ตระเวนชายแดน และโครงการฟื้นฟูต่าง ๆ ตามพระราชประสงค์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 


กล่าวโดยเฉพาะราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์สมาชิก 
กิตติมศักดิ์ และทรงส่งเสริมพัฒนาทางการศึกษาในระดับสูงเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญแผนก 
แพทยศาสตร์และแผนกทันตแพทยศาสตร์ โดยพระองค์ทรงสานต่อพระราชกรณียกิจ 
และทรงเป็นประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล ฯ และสำหรับคณะ 
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างหา 
ที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงรับกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า ไว้ใน 
พระราชูปถัมภ์ 


ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเชิดชูพระเกียรติคุณของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงอุทิศพระวรกาย 
พระปัญญาธิคุณ และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่องานด้านการแพทย์และ 
ทันตสาธารณสุข ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทุกภูมิภาค 
โดยมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อให้เด็กนักเรียนและประชาชนที่อยู่ในชนบท 


604

ถิ่นทุรกันดารได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชา 
ราษฎรของประเทศ จึงทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริอย่างใกล้ชิด 
ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในโครงการด้วยพระองค์เองเสมอ และทรงเยี่ยม 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดต่าง ๆ 
และในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรเป็น 
อย่างยิ่ง อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และบุคลากรของคณะ 
ทันตแพทยศาสตร์ ให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเสียสละและการมีทัศนคติที่ดีในการ 
ปฏิบัติงานให้บริการและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ 


โดยที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม 
บรมราชกุมารีทรงมุ่งมั่นอุทิศพระองค์ในการสนับสนุนและพัฒนางานด้านสุขภาพ 
ช่องปากเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งทรงส่งเสริมด้านการพัฒนา 
ทันตบุคลากรและวิชาชีพทางทันตแพทยศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็น 
สมควรทูลเกล้า ฯ ถวาย ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณแด่พระองค์ และเป็นเกียรติสิริมงคล แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


605