พระดำรัส พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโส ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562
พระดำรัส 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 
ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโส 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันศุกร์ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
และเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโส ในวันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาพบกับ 
ท่านทั้งหลาย ทั้งขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างยิ่งกับทุก ๆ ท่าน ที่ได้รับเกียรติ
และการยกย่อง 


เครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ท่านได้รับในวันนี้ เป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จ 
ที่แสดงให้เห็นว่าทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ครูมาแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในการ 
เผื่อแผ่ความรู้และความดีให้แก่ศิษย์ ทั้งในการปลูกฝังอบรมศิษย์ให้เติบโตขึ้นอย่างมี
คุณภาพ ด้วยความเมตตาปรานี และความทุ่มเทเสียสละ มาตลอดชีวิตความเป็นครู
บัดนี้ แม้ท่านจะพ้นจากหน้าที่การงานแล้วก็ตาม แต่ความเป็นครูก็ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์
ทั้งในกายในใจ ขอให้ช่วยกันรักษาความเป็นครูไว้ ให้ครูรุ่นหลังได้ยึดถือเป็น 
แบบอย่างในการประพฤติตนปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ของอนุชนและประเทศชาติสืบไป 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านประสบ 
แต่ความสุขสวัสดี เป็นที่เคารพรักและระลึกถึงของผู้ที่ได้รับความกรุณาจากท่านเสมอ 
ตลอดไป 


415