พระดำรัส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี วันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม 2562

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2562
พระดำรัส 


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ 
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 
วันเสาร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๑ ในวันนี้. ข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในงาน และได้ทราบจากรายงานว่า 
งานชุมนุมลูกเสือครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก. 


กิจการลูกเสือมีอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติ ในการปลูกฝังและหล่อหลอม 
เยาวชน ที่แม้จะต่างกันด้วยเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ด้วยความรักความเข้าใจอันดีต่อกัน. 
งานชุมนุมลูกเสือครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนผู้มีอุดมการณ์เดียวกัน จะได้
มาพบปะผูกมิตรไมตรีกัน และร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถ 
และทักษะต่าง ๆ. ความรู้และความสัมพันธ์อันดีต่อกันนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
แก่การดำเนินชีวิตและปฏิบัติกิจการงานของแต่ละคนในอนาคต รวมทั้งเสริมสร้าง 
สังคมและโลกที่ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกัน ให้มีความผาสุกสงบอันยั่งยืนตลอดไป. 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดงานชุมนุมลูกเสือ 
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ณ บัดนี้. ขอให้งานดำเนินลุล่วงไปด้วยดี ประสบความสำเร็จ 
ตามความมุ่งหมาย ทั้งขอให้ลูกเสือทุกคน และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานนี้ ประสบแต่
ความสุขสวัสดีจงทั่วกัน. 


511