พระดำรัส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 เรื่อง “ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย” ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พระดำรัส 


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๑ 
เรื่อง “ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย” 
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 
วันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบัน 
พระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๑ ในวันนี้. ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาร่วมในงาน 
และได้พบกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ ที่จะมานำเสนอข้อคิดเห็น 
ทางวิชาการเกี่ยวกับประชาธิปไตยไทย. 


เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ปัจจัยหนึ่งซึ่งสามารถสะท้อนสภาพสังคม 
ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ คือสิทธิและโอกาสอันเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ที่ประชาชนพึงได้รับในฐานะพลเมือง. การที่ท่านทั้งหลาย ซึ่งล้วนแต่เป็น 
นักวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถ ทั้งยังมีบทบาทเป็นผู้นำความคิดในสังคม 
ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ และได้มาประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็นกัน เพื่อเสริมสร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเป็นเรื่องน่าชื่นชมอย่างยิ่ง. หวังว่า ผลจากการประชุม 
ครั้งนี้จะมีส่วนอย่างสำคัญ ในการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยของไทยให้ดำเนิน 
ก้าวหน้า สามารถอำนวยความผาสุกมั่นคงให้แก่ประเทศชาติของเราได้อย่างแท้จริง. 


ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุม 
วิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๒๑ ณ บัดนี้. ขอให้การประชุมดำเนินลุล่วง 
ไปด้วยความราบรื่น และบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ. 


515