พระดำรัส พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

พระดำรัส
พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ทรงเป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 7
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 7. ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่น
เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานในวันนี้.
น่าชื่นชมอย่างมาก ที่ท่านทั้งหลายได้จัดให้มีการประชุมราชภัฏวิจัยอย่างต่อเนื่อง. แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเห็นความสำคัญ และผลักดันให้มีการทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่น. กระบวนการดังกล่าว นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรและระบบการศึกษา ให้มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูง ทั้งยังก่อให้เกิดองค์ความรู้ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมได้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ละพื้นที่. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักวิจัยทุกท่านจะยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และพัฒนากระบวนการวิจัยให้ยิ่งก้าวหน้า เพื่อเสริมสร้างระบบการศึกษาให้สมบูรณ์แข็งแกร่ง เป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของชาติและความสงบสุขของประชาชน สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 7 ณ บัดนี้. ขอให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ.