พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2565

พระบรมราโชวาท
พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๖๕
—————————

คนเราทุกคน ย่อมมีหน้าที่ที่ต้องทำ. หน้าที่ของเด็กนั้น สำคัญที่สุด ก็คือการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีวิชาความรู้ และคุณธรรมความดี จะได้สามารถพึ่งตนเองได้ สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ในอนาคต. เด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความอดทนและพากเพียรอยู่เสมอ.