พระบรมราโชวาท ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562
พระบรมราโชวาท 

ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลาย ผู้เป็นนายทหารและ 
นายตำรวจชั้นนายพล. ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับทุกๆ ท่าน ที่ได้รับยศสูงขึ้น. 


การที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้นนี้ แสดงให้เห็นว่าท่านมีเกียรติสูงขึ้น และมี
ความรับผิดชอบสูงขึ้นด้วย. คำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าว เป็นสิ่งที่มีความหมาย 
และมีความสำคัญมากทั้งแก่ตัวท่านเองและแก่ชาติบ้านเมือง. ทุกท่านจึงต้อง 
สังวรระวัง ที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้ดี ให้ควรแก่ตำแหน่งและชั้นยศ ทั้งตั้งใจ 
ปฏิบัติงานทุกส่วนทุกด้านให้สำเร็จผล ตามคำปฏิญาณที่ให้ไว้โดยครบถ้วน จะได้
เป็นเกียรติแก่ตน แก่หน่วยงาน และเป็นประโยชน์อันกว้างขวางยั่งยืนแก่ประเทศชาติ
และประชาชน. 


ขออวยพรให้ทุกท่านมีกำลังกายแข็งแรง กำลังใจกล้าแข็ง และสติปัญญา 
เฉียบฉลาด เพื่อสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา. 


508