พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562
พระบรมราโชวาท 


ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ 
ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
สมัยที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 


ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบประกาศนียบัตรแก่เนติบัณฑิต สมัยที่ ๗๑ 
ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนเป็นอย่างมาก ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 


เนติบัณฑิตไทย นับว่าเป็นผู้มีส่วนได้สร้างและดำรงความมั่นคงของ 
กระบวนการยุติธรรมของประเทศมาโดยตลอด เพราะเป็นบุคคลที่จะได้ปฏิบัติงานสำคัญ 
ด้านกฎหมาย มีตำแหน่งและหน้าที่ที่จะต้องใช้กฎหมายเพื่อธำรงความยุติธรรม 
ในบ้านเมือง. ข้าพเจ้าจึงใคร่จะปรารภแก่ทุกท่านว่า กฎหมายกับความยุติธรรมนั้น 
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาก เพราะกฎหมายคือสิ่งที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้เป็นปัจจัย 
สำหรับรักษาความยุติธรรม. กล่าวได้ว่า ความยุติธรรมเป็นวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ส่วนกฎหมายเป็นเครื่องมือที่ใช้ดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์. ดังนั้น 
การใช้กฎหมายในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องราวต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความผิดถูก 
ตามตัวบทกฎหมายเท่านั้น ก็ดูจะไม่เป็นการเพียงพอ จำเป็นต้องคำนึงถึงความยุติธรรม 
อันเป็นวัตถุประสงค์ด้วยเสมอ. การใช้กฎหมายจึงจะมีความหมาย และได้ผลสมบูรณ์
ตามที่ควรจะได้. หากท่านทั้งหลายจะได้พิจารณาให้เห็นความสำคัญในข้อนี้
และนำไปเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดเที่ยงธรรมแล้ว การใช้กฎหมาย 
ก็จะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ คือสามารถอำนวยความผาสุกยุติธรรมให้แก่ประชาชน 
ได้อย่างแท้จริง. 


ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่
การงาน สมตามปณิธานปรารถนา. 


331