พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2562
พระบรมราโชวาท 


ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ 
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ 
วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร 
และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
รวมทั้งสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง อีกวาระหนึ่ง. ขอแสดงความชื่นชมกับ 
ทุกๆ ท่าน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 


ท่านทั้งหลายล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งฝ่ายทหารและ พลเรือน 
ทั้งได้ผ่านการศึกษาอบรมเป็นพิเศษในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูง 
ของชาติมาแล้ว จัดได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ที่จะปฏิบัติงานเสริมสร้าง 
ความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ชาติบ้านเมืองของเรา. การจรรโลงรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยของประเทศนั้น แม้จะมีหลายอย่างหลายประการด้วยกัน แต่ที่สำคัญ 
ประการหนึ่งก็คือ การเสริมสร้างความดีความเจริญให้เกิดมีขึ้นในบ้านเมือง. 
ทุกท่านจึงควรจะได้ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ให้มาก แล้วตั้งใจให้มั่นคง 
แน่วแน่ ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้า และช่วยกัน 
สืบสาน รักษา ต่อยอด สิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วในบ้านเมือง ให้ดำรงคงอยู่และงอกงาม 
ยิ่งขึ้นไป. ถ้าทุกคนทุกฝ่ายพร้อมใจกันปฏิบัติดังนี้ ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นและ 
ความวัฒนาผาสุกของบ้านเมืองและประชาชนก็จะบังเกิดเพิ่มพูนขึ้น เป็นปราการ 


504

อันแข็งแกร่งในการป้องกันรักษาประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้ดำรงมั่นคงอยู่
ด้วยความร่มเย็นเป็นอิสระตลอดไป. 


ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบ 
ความสุข ความสำเร็จ และความสวัสดีมีชัย จงทุกเมื่อทั่วกัน. 


505