พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ กับพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอังคาร ที่ 10 ธันวาคม 2562

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2562
พระบรมราโชวาท 


ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ 
กับพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันอังคาร ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ กับมอบกระบี่แก่
ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในวันนี้. ขอแสดง 
ความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็นนายทหาร 
สัญญาบัตรของกองทัพไทย. 


ท่านทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาอบรมตามหลักสูตรมาเป็นพื้นฐานมาแล้ว นับได้ว่า 
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ขั้นพื้นฐาน ที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามเหล่าทัพ. 
เมื่อเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ทุกคนจึงควรจะได้ทำความเข้าใจว่า นายทหารนั้น ต้องเป็น 
ทั้งตัวอย่างและผู้นำที่ดี. กล่าวคือ ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลัง ตลอดจน 
หาประสพการณ์เพิ่มเติม และหมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญ 
เพื่อพัฒนาตน และหน่วยงานให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ อีกทั้งต้องสังวรระวังความประพฤติปฏิบัติให้อยู่ใน 
ระเบียบวินัยอันดี เป็นตัวอย่างและมาตรฐานของหน่วย มีความอดทนเสียสละ 
สุจริตและซื่อตรงต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อหน้าที่การงาน. ถ้านายทหารทุกคน 


621

สามารถเป็นตัวอย่างและผู้นำที่ดี ทั้งในการปฏิบัติงานและการประพฤติปฏิบัติตน 
งานทุกส่วนของกองทัพก็จะดำเนินก้าวหน้าไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ 
อำนวยผลให้ชาติบ้านเมืองของเราตั้งมั่นอยู่ด้วยความผาสุกสงบ และมีความเจริญรุ่งเรือง 
ตลอดไป.

ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ประสบความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญ 
รุ่งเรืองในราชการ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน. 


622