พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562
พระบรมราโชวาท 


ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
วันพุธ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับนายตำรวจใหม่ทุก ๆ คน
ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา.

ท่านทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาอบรมในขั้นพื้นฐานมาแล้วจากโรงเรียนนายร้อย 
ตำรวจ นัยว่าแต่ละคนมีพื้นฐานที่ดีและเชื่อว่ามีความตั้งใจอันบริสุทธิ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่
ของตำรวจที่ดี. 

หน้าที่ของตำรวจนั้น นอกจากจะต้องพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยใน 
บ้านเมืองแล้ว ยังจะต้องช่วยเหลือประชาชน ให้มีความมั่นคง มั่นใจ และปลอดภัย 
ในการใช้ชีวิตประจำวันด้วย. เพราะฉะนั้น ตำรวจทุกคนน่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความอดทนเสียสละ และด้วยความสุจริตยุติธรรม ทั้งจะต้องพยายามประพฤติ
ปฏิบัติตนให้ดี จนเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน. ถ้าตำรวจทั้งหลาย 
ประพฤติตนปฏิบัติงานตามที่กล่าวนี้ให้จริงให้ตลอด ก็น่าจะมั่นใจได้ว่า จะประสบ 
ความสำเร็จในหน้าที่ทุกอย่าง สามารถเรียกได้ว่าเป็นตำรวจที่จะสามารถอำนวยความ 
ผาสุกสงบและความมั่นคงปลอดภัย ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้. 


ขออวยพรให้นายตำรวจใหม่มีความสุขความสำเร็จในชีวิต และมีความเจริญ 
รุ่งเรืองในหน้าที่ราชการ สามารถสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตน และแก่สถาบัน 
ตำรวจไทยให้ดำรงมั่นคงสืบไปตลอดกาลนาน. 


626