พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

พระบรมราโชวาท (๑)
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
————————–

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รวมทั้งสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุก ๆ ท่าน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
การรักษาและสร้างเสริมความมั่นคงของประเทศนั้น จะประสบผลสำเร็จได้ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทุกฝ่าย ที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ให้งานทุกด้านของชาติดำเนินก้าวหน้าพร้อมกันไป. ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยต่าง ๆ ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน จึงจำเป็นต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษ
ในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในสรรพวิทยาการเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงอย่างถูกต้องตรงกัน จนทำให้แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน ให้ประสานส่งเสริมกับงานของทุกคนทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ. ถ้าทุกท่านพร้อมใจกันปฏิบัติดังนี้ ด้วยความอุตสาหะเข้มแข็ง ความรอบคอบระมัดระวัง และความสุจริตบริสุทธิ์ใจ โดยมีความมั่นคงของประเทศชาติ และผลประโยชน์ของประชาชน เป็นเป้าหมายร่วมกัน ก็หวังได้ว่า ชาติบ้านเมืองของเราจะดำรงมั่นคงอยู่ ด้วยความวัฒนาผาสุกตลอดไป.
ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้มาร่วมในพิธีนี้ ประสบแต่ความสุขความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้