พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2565

พระบรมราโชวาท (๑)
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕
—————————-

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับนายตำรวจใหม่ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ผู้รับราชการเป็นตำรวจ ได้ชื่อว่า เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ คือทำหน้าที่พิทักษ์รักษาสันติสุขของประชาราษฎร์. การจะทำหน้าที่ดังกล่าว นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้ว แต่ละคนยังต้องตั้งตนอยู่ในความสุจริต ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ และในการดำเนินชีวิต อันเป็นปรกติประจำวันด้วย. ความสุจริตนั้น มี ๓ ส่วนด้วยกัน คือการประพฤติปฏิบัติส่วนหนึ่ง คำพูดจาปราศรัยส่วนหนึ่ง และความคิดจิตใจอีกส่วนหนึ่ง. ถ้าทุกคนสามารถสำรวมระวังการกระทำ คำพูด และความคิดของตน ให้ถูกต้องเป็นสุจริตอยู่เสมอ ก็จะเกื้อกูลการปฏิบัติภารกิจทุกอย่าง ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมทุกเมื่อ ส่งผลให้ประชาราษฎรมีความสงบสุขปลอดภัย และชาติบ้านเมืองก็จะมีความผาสุกมั่นคงได้อย่างแท้จริง.
ขออำนวยพรให้นายตำรวจใหม่ทุกคน มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และมีความสุขสวัสดีในชีวิตโดยทั่วกัน.

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้