พระบรมราโชวาท ในโอกาสที่นักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา ฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ (ม.ท.ศ.) เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานทุนการศึกษาและโล่เชิดชูเกียรติ และนักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าเฝ้า ฯ กราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2562
พระบรมราโชวาท(๑) 

ในโอกาสที่นักเรียนทุนพระราชทาน 
ในโครงการทุนการศึกษา ฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ (ม.ท.ศ.) 
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานทุนการศึกษาและโล่เชิดชูเกียรติ 
และนักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
เข้าเฝ้า ฯ กราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
วันจันทร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนทุนรุ่นที่สามถึง 
รุ่นที่สิบ และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนรุ่นที่สิบเอ็ด ในปีการศึกษานี้. 
ขอแสดงความชื่นชมกับครูและนักเรียนทุน ที่ได้รับเกียรติและการยกย่องในฐานะ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างดีเด่น รวมทั้งนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับสูงสุด 
ตามเจตนารมณ์ของโครงการ. 


รู้สึกเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ที่โครงการทุนการศึกษามีผลดำเนินงาน 
และพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างดีเด่นชัด. ก็ขอขอบใจคณะกรรมการมูลนิธิ เจ้าหน้าที่
ทุกฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติงานบริหารพัฒนามูลนิธิ
อย่างเต็มกำลังมาโดยตลอด. นักเรียนทุกคน เมื่อได้รับโอกาสทางการศึกษา 
สมดังใจแล้ว ก็น่าที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและพยายามพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน 
ให้มีความรู้มีความสามารถที่ดีตลอดจนมีแนวความคิด ทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม 
มีใจยึดมั่นในคุณธรรม สุจริต แล้วก็พยายามบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และนึกถึง 
ส่วนรวม. สำหรับผู้ที่ศึกษาสำเร็จแล้ว ก็พึงนำความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติ
ที่มีอยู่ ไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพสร้างงาน สร้างตนเอง และหาประสพการณ์

(๑) เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้ 


482

ตลอดจนศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับตนเองและส่วนรวม. ก็จะ 
ทำให้เกิดความมั่นคง และเป็นมงคลกับตนเอง กับสังคม และกับชาติบ้านเมืองของเรา.

ก็ขอถือโอกาสนี้ ด้วยความจริงใจและหวังดี อวยพรให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 
ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องช่วยเหลือทั้งหลายของมูลนิธิ มีความสุขความเจริญก้าวหน้า 
ในทุก ๆ สิ่งอันดีงามในชีวิตทุกประการ. 


483