พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2566

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566

การเป็นข้าราชการนั้น สำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริต. กล่าวคือ ต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง พูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสม และคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรม. จึงขอให้ข้าราชการทุกคน ปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม.